Οικονομια

    Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,751 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2017, όπως προκύπτει απο τα στοιχεία για την εξέλιξη του προϋπολογισμου το πρώτο δίμηνο του έτους τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.   Σύμφωνα με τα στοιχεία την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,542 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.   Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,975 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,133 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,299 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση, έναντι του στόχου, παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:     α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%,   β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%,   γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%,   δ) 'Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%,   ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,   στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%,   ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%,   η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%,   θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%,   ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%,   ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.   Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:   α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%,   β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%,   γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%,   Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).   Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.   Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,222 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 274 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.   Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,151 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκατ. ευρώ.   Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.   Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2018, είναι οι κάτωθι:   α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 58 εκατ. ευρώ,   β) Φόροι στην περιουσία κατά 43 εκατ. ευρώ,   γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 35 εκατ. ευρώ,   δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ,   ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 337 εκατ. ευρώ,   Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:   α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 25 εκατ. ευρώ,   β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 8 εκατ. ευρώ   γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ,   δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 8 εκατ. ευρώ.   Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.   Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής 'Αμυνας.   Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.   Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,257 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,154 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.     Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ  

                          Με την πρόκληση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα η κυβέρνηση. Οι εκτιμητές παρέδωσαν στο υπουργείο Οικονομικών τις εισηγήσεις τους για το που θα πρέπει να βρεθούν οι νέες τιμές πάνω στις οποίες πατάει η Εφορία για να φορολογήσει τα ακίνητα. Οι εκτιμητές έδειξαν αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες για το 60% των ζωνών όλης της χώρας και μειώσεις μόνο για το 23%. Τα νησιά του Ιονίου, το Βόρειο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και οι περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα θα δουν αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες. Στον αντίποδα βρίσκονται η Μακεδονία και η Θράκη όπου θα υπάρξει για τις περισσότερες περιοχές προσγείωση των τιμών ζώνης. Από σήμερα πιάνει δουλειά η Δευτεροβάθμια Επιτροπή που έχει συσταθεί στην Καραγιώργη Σερβίας για να διορθώσει τις τιμές όπου καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις. Η δουλειά της δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά το Πάσχα τα μέλη της Επιτροπής θα παραδώσουν τις προτάσεις τους στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η οποία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτές προτάσεις για μεγάλες αυξήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενες «λαϊκές» συνοικίες όπου κατοικούν φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα.   Τα δυο σενάρια για τον ΕΝΦΙΑ Με το χρόνο των εκλογών να είναι ανοικτός, η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θέλει να φουσκώσει το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ που θα λάβουν τον Αύγουστο και θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά. Με δεδομένο όμως ότι ο φόρος στα ακίνητα θα πρέπει να φέρνει στα κρατικά ταμεία έσοδα τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξετάζει δυο ενδεχόμενα:     Να προχωρήσει σε «χειρουργικές» παρεμβάσεις στις αντικειμενικές τιμές ώστε να μην αλλάζει το κλιμάκιο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Για παράδειγμα σε περιοχές με σημερινή τιμή ζώνης της τάξεως των 500-550 ευρώ οι νέες αξίες να αυξηθούν αλλά να μην ξεπεράσουν τα 750 ευρώ για να παραμείνει ο ΕΝΦΙΑ στα 2,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε περιοχές με σημερινή τιμή ζώνης 750 - 850 ευρώ, οι αξίες μπορούν να αυξηθούν στα επίπεδα των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει στα 2,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, η τιμή ζώνης μπορεί να αυξάνεται αλλά δεν αλλάζει ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου.     Να υπολογίσει και φέτος τον ΕΝΦΙΑ με τις σημερινές αντικειμενικές αξίες. Άλλωστε αυτό που θέλουν οι δανειστές είναι να αλλάξουν οι τιμές ζώνης χωρίς όμως να απειληθεί ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δισ. ευρώ. Μια πρώτη γεύση για τον ΕΝΦΙΑ που διαμορφώνεται μετά τις αντικειμενικές αξίες έδωσε χθες η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία είπε ότι «με μία πρώτη ανάλυση, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα», ενώ «δεν φαίνεται να έχουμε αύξηση του συμπληρωματικού φόρου».     Πηγή:pronews.gr

  Στο «ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο» που ετοιμάζει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, καταλήγουν η Κομισιόν και το Βερολίνο, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ρήτρα «μη αντιστρεψιμότητας» των μεταρρυθμίσεων.  Μετά από μια μακρά περίοδο "χειμερίας νάρκης" στη Γερμανία, λόγω της ανυπαρξίας κυβέρνησης, τα πρώτα μηνύματα από το νέο κυβερνητικό συνασπισμό έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην καρδιά της Ευρώπης, όπου τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Παρά την προσπάθειά της να τετραγωνίσει τον κύκλο, η Κομισιόν παραδέχεται μέσω αρμόδιων στελεχών ότι η λεγόμενη "μετά-μνημονιακή περίοδος" θα βασιστεί σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο "Ελληνικής ιδιοκτησίας" το οποίο όμως θα κατοχυρώνει τα μέτρα των προηγούμενων μνημονίων. Το "ολιστικό" αυτό πλάνο θα παρουσιαστεί από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Σοφίας στις 27 Απριλίου. Η "μη αντιστρεψιμότητα" περιλαμβάνει και τα μέτρα μείωσης του αφορολόγητου και των συντάξεων που έχει ήδη ψηφίσει η ελληνική Βουλή και θα ενεργοποιηθούν από το 2019 και μετά. Αφορά δε σε μεγάλο βαθμό το φόβο των Ευρωπαίων για την πραγματοποίηση μαζικών διορισμών στο Δημόσιο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές.    Το Δημόσιο  Στο θέμα του Δημοσίου επέμενε ιδιαίτερα την Τετάρτη αξιωματούχος της Κομισιόν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που έγινε στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογικούς κύκλους τόνισε ότι η δημόσια διοίκηση δεν είναι ανεξάρτητη από αυτούς και εξέφρασε την ανησυχία που υπάρχει για την πρόσβαση που έχουν τα κατεστημένα συμφέροντα.  Με αφορμή την κοινά συμφωνημένη διαδικασία που πρέπει να προχωρήσει από την κυβέρνηση για το διορισμό μόνιμων γραμματέων στο κράτος, το ίδιο στέλεχος σημείωσε τα εξής: «Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνεις. Είτε το κάνεις σωστά (properly), είτε ακολουθείς τους κανόνες μόνο στα χαρτιά και διορίζεις φίλους του Υπουργού». Η αναφορά αυτή σημαίνει ότι δεν αρκεί πλέον για τους Θεσμούς η συμφωνία που γράφεται στο μνημόνιο -"στα χαρτιά"- αλλά και το πως θα εφαρμοστεί.    Η ΔΕΗ Πέρα από την ξεκαθαρισμένη θέση ότι δεν πρέπει να αντιστραφούν οι μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων μνημονίων, η μοναδική εκκρεμότητα για την οποία θα πιέσουν πολύ την κυβέρνηση οι δανειστές είναι τα ενεργειακά. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν να προχωρήσει η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ αλλά και οι ιδιωτικοποιήσεις των ενεργειακών εταιρειών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.    Το ΔΝΤ  Παρότι η Κομισιόν στέλνει το μήνυμα ότι "μπορούμε και χωρίς το ΔΝΤ" οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν στο Hilton τον προσεχή Μάιο. Παράγοντες με καλή γνώση των εξελίξεων δεν αποκλείουν το Βερολίνο και άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και κράτη της Βαλτικής να απαιτήσουν (στο πλαίσιο του Eurogroup) την παραμονή του Ταμείου στην Ελλάδα και μετά τις 20 Αυγούστου που τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Η απαίτηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να συνδεθεί και με το πλαίσιο της ελάφρυνση του χρέους.  Πιο απλά, με την ανάγκη που βλέπουν κάποιοι Ευρωπαίοι να υπάρχει έλεγχος της τήρησης των μεταρρυθμίσεων και από το Ταμείο. Η διαφορά με το μνημόνιο είναι ότι αντί για δόσεις στην Ελλάδα θα δίνεται ελάφρυνση χρέους σε δόσεις, σε ένα πλαίσιο επιτήρησης με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που θα μοιάζει πολύ με μνημόνιο αλλά δεν θα ονομάζεται έτσι.  Η δεύτερη διαφορά είναι ότι, αυτή τη φορά, το πρόγραμμα αυτό καλείται να το γράψει η ίδια η κυβέρνηση. Με άλλα λόγια το αναπτυξιακό σχέδιο Τσακαλώτου που θα παρουσιαστεί στην Σοφία θα αποτελέσει τον καμβά πάνω στον οποίο θα χτιστούν όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της Ελλάδας έως το 2022, χωρίς χαλάρωση της λιτότητας και με την υποχρέωση για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.    Πηγή:pronews.gr

Αντιμέτωποι με αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ που μπορεί να φτάσουν και το 27,59%, κινδυνεύουν να βρεθούν εκατομμύρια κάτοικοι περιοχών, όπου οι τιμές των ακινήτων κυμαίνονται από 600-1000 ευρώ ανά τ.μ., αν γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των εκτιμητών για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από 10-40%. Πρόκειται κυρίως για περιοχές στις οποίες κατοικούν νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και στις οποίες οι τιμές ζώνης παρέμειναν σκόπιμα για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους χαμηλότερες των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι εκτιμητές φέρονται να έχουν εισηγηθεί για τις περιοχές αυτές αντικειμενικές τιμές που θα κυμαίνονται από τα επίπεδα των 750 έως και 1.200 ευρώ ανά τ.μ. Στις περιοχές αυτές αν τελικά εγκριθούν οι προτεινόμενες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών κατά 10-40% ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα αυξηθεί κατά ποσοστά στα οποία στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων θα υπερβαίνουν το 20% και θα φθάνουν μέχρι και το 27,95%. Τιμές ζώνης από 600 έως και 1.000 ευρώ το τ.μ. ισχύουν σήμερα σε 86 δήμους των περιοχών της Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και σε χιλιάδες άλλους δήμους της υπόλοιπης χώρας. Σε όλες αυτές τις περιοχές οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα έχουν ως συνέπεια την άνοδο σε υψηλότερο κλιμάκιο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ όπου ισχύει μεγαλύτερος συντελεστής προσδιορισμού του φόρου αυτού. Σε όσες περιοχές ισχύουν σήμερα τιμές ζώνης από 600 έως 750 ευρώ ο συντελεστής προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ., συντελεστής που αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,57%. Στις περιοχές που σήμερα ισχύουν τιμές ζώνης από 750 έως 1.000 ευρώ ο συντελεστής προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 2,9 ευρώ ανά τ.μ. και αναμένεται να εκτιναχθεί κατά 27,59%.   Πηγή:pronews.gr

Aντικειμενικές αξίες, συντάξεις και αφορολόγητο είναι τα τρία αγκάθια της κυβέρνησης .   Ο Τσακαλώτος «την είπε» στον… συμφοιτητή του Στουρνάρα Τα τελευταία μέτρα ενός μαραθωνίου λένε αθλητές και προπονητές είναι τα πιο δύσκολα. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν άριστα ότι έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα δύσκολο 4μηνο, μέσα στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν ίσως τα πλέον δύσκολα μέτρα που θα έχουν λάβει στην διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου. Μέτρα τα οποία και πλήττουν ακόμη και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, που μέχρι σήμερα σε γενικές γραμμές είχαν κάποια ασπίδα προστασίας.     Στο Μέγαρο Μαξίμου και ειδικά στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως η κατάσταση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, αφού οι δανειστές δεν δείχνουν καμία διάθεση συμβιβασμού. Οι ξένοι ξέρουν πως όταν φύγουν, έστω και προσωρινά από την χώρα και ενόψει εκλογών η κυβέρνηση θα χαλαρώσει την μεταρρυθμιστική της προσπάθεια και θα τεθεί εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα. Η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς εντοπίζεται στην όσο το δυνατό χαλάρωση του ασφυκτικού πακέτου.   Οι αντικειμενικές αξίες   Οι νέες αντικειμενικές, αν τελικά καταφέρουν να τις βγάλουν, θα προβλέπει σημαντικές αυξήσεις σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνται λαϊκές. Αν αυτό ισχύσει απλά θα σημάνει μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ. Ειδικά στην επαρχία, οι εισηγήσεις των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές αξίες κάνουν λόγο για αυξήσεις ακόμη και άνω του 30%. Στις 22 Μαρτίου οπότε και εκπνέει και η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των νέων τιμών από την πλευρά των εκτιμητών, θα φέρει αυξήσεις στις «φτωχότερες» περιοχές της χώρας αλλά και για μειώσεις τιμών στα ακριβότερα προάστια.   Συντάξεις   Οι μειώσεις των συντάξεων, δεν επικεντρώνονται αυτή τη φορά στους έχοντες τις υψηλότερες συντάξεις αλλά πλήττουν ακόμη και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Το επιχείρημα ότι προστατεύονται οι φτωχότερες τάξεις δεν θα μπορεί να σταθεί από τον Δεκέμβριο όταν θα περικοπεί κατά 18% το εισόδημα του συνταξιούχου των 700 ευρώ, όταν θα καταργηθεί πλήρως το ΕΚΑΣ ήταν όταν θα μοιράζονται κατά χιλιάδες οι συντάξεις χηρείας των 200 και των 300 ευρώ τον μήνα.   Αφορολόγητο   Η μείωση του αφορολογήτου –την οποία η κυβέρνηση πασχίζει να εφαρμόσει από την 1/1/2020 όταν πλέον θα έχουν κριθεί όλα σε πολιτικό επίπεδο-  δεν θα αγγίξει φτωχούς αλλά τους πάντες. Εκεί και αν καταρρέει το επιχείρημα περί προστασίας των φτωχών και των αδυνάτων. Και αυτό διότι η μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 1.900 στα 1.250 ευρώ επηρεάζει αναλογικά περισσότερο τους χαμηλόμισθους παρά τους υψηλόμισθους. Ο χαμηλόμισθος των 650 ευρώ τον μήνα, χάνει έναν ολόκληρο μισθό σε αντίθεση με τον φορολογούμενο των 3.000 ευρώ τον μήνα ο οποίος δεν χάνει ούτε μισό δεκαπενθήμερο.   Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος   Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι πλήρως ενήμερος για το περιεχόμενο των εισηγήσεων των εκτιμητών και δεν διστάζει να παραδεχτεί σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι το θέμα των αντικειμενικών αξιών είναι ίσως το δυσκολότερο ζήτημα της 4ης αξιολόγησης όχι μόνο από τεχνικής αλλά και από πολιτικής απόψεως. Το να υιοθετηθεί η συνταγή του 2016 και να φορτωθούν όλα τα κακά στους περίπου 500.000 ιδιοκτήτες η ατομική περιουσία των οποίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ δεν φαίνεται να αποτελεί τη λύση αυτή τη φορά. Ή θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να αγνοήσει τις εισηγήσεις των τεχνοκρατών και να φτιάξει αντικειμενικές αξίες κομμένες και ραμμένες στα δικά του κομματικά κριτήρια (σ.σ κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί κύμα προσφυγών στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων τιμών ζώνης) ή θα πρέπει να κάνει ατελείωτες προσαρμογές στους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ με απρόβλεπτες συνέπειες όσον αφορά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.   Για το θέμα του αφορολογήτου, η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα καταφέρει να μεταθέσει την μείωση του από την 1/1/2019 έστω θυσιάζοντας το καλό πακέτο μέτρων της συγκεκριμένης χρονιάς. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, περιθώρια διάσωσης δεν υπάρχουν. Ακόμη και ο χαμηλοσυνταξιούχος, θα δει τις αποδοχές του να μειώνονται ακόμη και πάνω από 1.000 ευρώ τον χρόνο.   Πηγή:pronews.gr

Aντικειμενικές αξίες, συντάξεις και αφορολόγητο είναι τα τρία αγκάθια της κυβέρνησης .   Ο Τσακαλώτος «την είπε» στον… συμφοιτητή του Στουρνάρα Τα τελευταία μέτρα ενός μαραθωνίου λένε αθλητές και προπονητές είναι τα πιο δύσκολα. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν άριστα ότι έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα δύσκολο 4μηνο, μέσα στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν ίσως τα πλέον δύσκολα μέτρα που θα έχουν λάβει στην διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου. Μέτρα τα οποία και πλήττουν ακόμη και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, που μέχρι σήμερα σε γενικές γραμμές είχαν κάποια ασπίδα προστασίας.   Στο Μέγαρο Μαξίμου και ειδικά στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως η κατάσταση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, αφού οι δανειστές δεν δείχνουν καμία διάθεση συμβιβασμού. Οι ξένοι ξέρουν πως όταν φύγουν, έστω και προσωρινά από την χώρα και ενόψει εκλογών η κυβέρνηση θα χαλαρώσει την μεταρρυθμιστική της προσπάθεια και θα τεθεί εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα. Η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς εντοπίζεται στην όσο το δυνατό χαλάρωση του ασφυκτικού πακέτου.   Οι αντικειμενικές αξίες Οι νέες αντικειμενικές, αν τελικά καταφέρουν να τις βγάλουν, θα προβλέπει σημαντικές αυξήσεις σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνται λαϊκές. Αν αυτό ισχύσει απλά θα σημάνει μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ. Ειδικά στην επαρχία, οι εισηγήσεις των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές αξίες κάνουν λόγο για αυξήσεις ακόμη και άνω του 30%. Στις 22 Μαρτίου οπότε και εκπνέει και η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των νέων τιμών από την πλευρά των εκτιμητών, θα φέρει αυξήσεις στις «φτωχότερες» περιοχές της χώρας αλλά και για μειώσεις τιμών στα ακριβότερα προάστια.   Συντάξεις Οι μειώσεις των συντάξεων, δεν επικεντρώνονται αυτή τη φορά στους έχοντες τις υψηλότερες συντάξεις αλλά πλήττουν ακόμη και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Το επιχείρημα ότι προστατεύονται οι φτωχότερες τάξεις δεν θα μπορεί να σταθεί από τον Δεκέμβριο όταν θα περικοπεί κατά 18% το εισόδημα του συνταξιούχου των 700 ευρώ, όταν θα καταργηθεί πλήρως το ΕΚΑΣ ήταν όταν θα μοιράζονται κατά χιλιάδες οι συντάξεις χηρείας των 200 και των 300 ευρώ τον μήνα.   Αφορολόγητο Η μείωση του αφορολογήτου –την οποία η κυβέρνηση πασχίζει να εφαρμόσει από την 1/1/2020 όταν πλέον θα έχουν κριθεί όλα σε πολιτικό επίπεδο-  δεν θα αγγίξει φτωχούς αλλά τους πάντες. Εκεί και αν καταρρέει το επιχείρημα περί προστασίας των φτωχών και των αδυνάτων. Και αυτό διότι η μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 1.900 στα 1.250 ευρώ επηρεάζει αναλογικά περισσότερο τους χαμηλόμισθους παρά τους υψηλόμισθους. Ο χαμηλόμισθος των 650 ευρώ τον μήνα, χάνει έναν ολόκληρο μισθό σε αντίθεση με τον φορολογούμενο των 3.000 ευρώ τον μήνα ο οποίος δεν χάνει ούτε μισό δεκαπενθήμερο.   Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι πλήρως ενήμερος για το περιεχόμενο των εισηγήσεων των εκτιμητών και δεν διστάζει να παραδεχτεί σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι το θέμα των αντικειμενικών αξιών είναι ίσως το δυσκολότερο ζήτημα της 4ης αξιολόγησης όχι μόνο από τεχνικής αλλά και από πολιτικής απόψεως. Το να υιοθετηθεί η συνταγή του 2016 και να φορτωθούν όλα τα κακά στους περίπου 500.000 ιδιοκτήτες η ατομική περιουσία των οποίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ δεν φαίνεται να αποτελεί τη λύση αυτή τη φορά. Ή θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να αγνοήσει τις εισηγήσεις των τεχνοκρατών και να φτιάξει αντικειμενικές αξίες κομμένες και ραμμένες στα δικά του κομματικά κριτήρια (σ.σ κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί κύμα προσφυγών στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων τιμών ζώνης) ή θα πρέπει να κάνει ατελείωτες προσαρμογές στους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ με απρόβλεπτες συνέπειες όσον αφορά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.   Για το θέμα του αφορολογήτου, η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα καταφέρει να μεταθέσει την μείωση του από την 1/1/2019 έστω θυσιάζοντας το καλό πακέτο μέτρων της συγκεκριμένης χρονιάς. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, περιθώρια διάσωσης δεν υπάρχουν. Ακόμη και ο χαμηλοσυνταξιούχος, θα δει τις αποδοχές του να μειώνονται ακόμη και πάνω από 1.000 ευρώ τον χρόνο.     Πηγή:pronews.gr

  Ερωτηματικά προκύπτουν στην κυβέρνηση από την ολοένα και πιο σκληρή στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στις διαπραγματεύσεις βάζοντας αυτήν την φορά στο στόχαστρό του τις τράπεζες. Μέχρι την Παρασκευή γνωρίζαμε ότι το Ταμείο θα θέσει επιτακτικά το ζήτημα της εφαρμογής της μείωσης του αφορολόγητου από την 1.1.2019 αντί για την 1.1.2020 και την επ´ αόριστον αναβολή των αντιμέτρων. Γνωρίζαμε επίσης ότι το περιμένει 8 προαπαιτούμενα του δικού του προγράμματος που δεν έχουν ολοκληρωθεί (με βάση το χρονοδιάγραμμα του Μαρτίου) και επίσης ότι έχει θέσει στο μικροσκόπιο τους κρατικούς διορισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης και τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Από την Παρασκευή το βράδυ στα ζητήματα αυτά προστέθηκε εμφατικά το ενδεχόμενο το Ταμείο να συγκρουστεί ξανά με τους Ευρωπαίους για τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών που αναμένονται στις 5 Μαΐου. Κι αυτό διότι εντελώς ξαφνικά το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Παρασκευή τους νέους κανόνες εμπλοκής του σε χώρες που ανήκουν σε νομισματική ένωση, δηλαδή σε περιπτώσεις όπως η Ελλάδα και η Ευρωζώνη. Οι κανόνες τίθενται άμεσα σε ισχύ και προβλέπουν ότι το Ταμείο δεν θα αρκείται στις διαβεβαιώσεις ενός θεσμού (όπως π.χ. η ΕΚΤ που διενεργεί τα stress test στην Ευρώπη) για την υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος όταν μιλάμε για ένα  κράτος-μέλος νομισματικής ένωσης στο οποίο έχει εμπλοκή (τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια). Η έκθεση που συνοδεύει τους νέους κανόνες εμπλοκής της Παρασκευής το λέει ξεκάθαρα: «Σε περίπτωση που το Ταμείο εξετάσει μια νέα δανειακή συμφωνία ή τη συνέχιση υφιστάμενης με ένα μέλος νομισματικής ένωσης και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το Ταμείο δεν θα παράσχει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση εάν δεν είναι βέβαιο, με βάση τη δική του ανάλυση και κρίση, για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για το ότι οι προτεινόμενες δράσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος που υποστηρίζεται από το Ταμείο θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί κάποια μορφή διασφάλισης σε επίπεδο νομισματικής ένωσης για να μπορέσει το Ταμείο να δανείσει» σημείωνεται. Παρότι το Ταμείο τονίζει ότι «δεν υπάρχουν ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα» τον Ιούλιο του 2017 έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει «μαξιλάρι ασφαλείας» 10 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες. Αν οι εκτιμήσεις του διαφέρουν από αυτές της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests τότε ενδέχεται να έχουμε νέα σύγκρουση ανάμεσα στους δύο θεσμούς. Το περασμένο καλοκαίρι και ως το φθινόπωρο είχε προηγηθεί η διαμάχη ΕΚΤ - ΔΝΤ με αφορμή την επιμονή του τελευταίου να γίνει ανάλυση της ποιότητας του ενεργητικού (Asset Quality Review) των τραπεζών για να υποχωρήσει -τακτικά όπως πιθανολογούν πολλοί- αργά πέρυσι το φθινόπωρο το Ταμείο με μια δήλωση του κ. Τόμσεν. Η νέα κίνηση για την αυστηροποίηση των κανόνων εμπλοκής έρχεται σε μια στιγμή που διαμορφώνονται προϋποθέσεις όχι μόνο για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο τρέχον πρόγραμμα της Ελλάδας με την ενεργοποίηση του μνημονίου του τον Απρίλιο (μετά από τις αναμενόμενες διαβεβαιώσεις των Ευρωπαίων για το χρέος) αλλά και για τη συνέχιση της παρουσίας του μετά τον Αύγουστο του 2018 που ολοκληρώνεται το τρίτο μνημόνιο. Eurogroup: Η αισιοδοξία Μοσκοβισί δεν πείθει τους πάντες - κάποιοι θέλουν ΔΝΤ Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ορισμένα μέλη του Eurogroup επιθυμούν τη συνέχιση της παραμονής του ΔΝΤ στην Ελλάδα ως ελεγκτή των μεταρρυθμίσεων στο νέο πλαίσιο μετά τις 20 Αυγούστου όπου αντί για δόσεις η χώρα μας θα λαμβάνει ελάφρυνση του χρέους σε δόσεις. Το πλαίσιο αυτό προανήγγειλε επί της ουσίας και ο νέος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Ολαφ Σολτς το Σάββατο.  Σε συνέντευξή του στην Süddeutsche Zeitung έστειλε το μήνυμα ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων είναι όρος για την ελάφρυνση του χρέους. Στο νέο πλαίσιο που πάει να διαμορφωθεί κάποιοι υποστηρίζουν ότι η "υπερβολική αισιοδοξία" που εξέφρασε το τελευταίο διάστημα η Κομισιόν δεν πείθει τα κράτη-μέλη του Eurogroup που λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις (Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία κλπ.) ότι η Επιτροπή μπορεί να επιτελέσει ικανοποιητικά αυτό το ρόλο σε συνδυασμό με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς χωρίς την παρουσία του ΔΝΤ. Το Ταμείο εκμεταλλεύεται από την πλευρά του αυτή την κατάσταση και με βάση τους νέους κανόνες εμπλοκής δεν αποκλείεται να θέσει διλήμματα στους Ευρωπαίους που έχουν να κάνουν και με τις τράπεζες. Έτσι, πέρα από το αφορολόγητο και τις μεταρρυθμίσεις, οι διαπραγματεύσεις του Μαΐου στο Hilton μπορεί να περιλαμβάνουν στο μενού και έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ.    Πηγή:pronews.gr

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το όταν 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πάνε στα ΑΤΜ με τρεμάμενα χέρια για να δουν πόσα έχουν χάσει από την σύνταξή του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχεδόν 8 στους 10 θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνοντας κατά 18%. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από την ώρα που η Ελλάδα μπήκε στα Μνημόνια που δεν θα υπάρχει προστασία από ένα πλαφόν και κάτω όπως αναφέρει και ο Θανάσης Παπαδής. Με λίγα λόγια μειώσει θα δουν και αυτοί που λαμβάνουν σύνταξη σήμερα 600 ή 700 ευρώ. Δηλαδή κάποιος που έχει σήμερα σύνταξη, 700 ευρώ και μετά τον επανυπολογισμό προκύψει μείωση 18%, θα δει την σύνταξή του να υποχωρεί στα 574 ευρώ, κάποιος που λάμβανε 1.000 ευρώ θα πέσει στα 820 ευρώ, ενώ αν κάποιος λαμβάνει 1.500 ευρώ, θα πέσει στα στα 1.230 ευρώ, ενώ αν κάποιος λαμβάνει 2.000 ευρώ τον μήνα, θα δει τις απολαβές τους να υποχωρούν στα στα 1.640 ευρώ. Η λυπητερή για τους συνταξιούχους είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2018, όταν και θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2019. Τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, βάση των οποίων θα προκύψουν οι μειώσεις. Κάτι περισσότερο από ένας στους 10 θα έχουν –οριακές ή και καθόλου μεταβολές- ενώ σχεδόν ένας στους 10 που θα δικαιούται αύξηση στη σύνταξή του λόγω του επανυπολογισμού, δεν θα πάρει παρά ένα μέρος καθώς ο νόμος –κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της κυβέρνησης- προβλέπει ότι σε περίπτωση θετικής διαφοράς αυτή θα αποδίδεται στον δικαιούχο σε πέντε ετήσιες δόσεις. Τα στατιστικά ευρήματα αποτυπώνουν την εικόνα της κατάστασης που θα δημιουργηθεί από το νέο έτος στις τάξεις των συνταξιούχων λόγω της επικείμενης κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Το να μην εφαρμοστεί το μέτρο είναι πλέον …όνειρο καθώς ακόμη και η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα έχει αποδεχτεί ότι δεν θα θέσει καν το ζήτημα για να μην προκληθούν καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση. Οι υπολογισμοί της προσωπικής διαφοράς έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό –άλλωστε και από την πλευρά των δανειστών ασκούνται πολύ μεγάλες πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση- αλλά οι συνταξιούχοι δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για το τι τους περιμένει για ευνόητους λόγους. Κανονικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μάθουν πολλούς μήνες νωρίτερα για την προσωπική διαφορά που τους υπολογίζει το ασφαλιστικό ταμείο καθώς και το ποσό που πρόκειται να «κουρευτεί» από το τέλος της φετινής χρονιάς. Η μέγιστη περικοπή, θα φτάσει στο 18% ενώ θα θιγούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις. Προστασία για τους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει καθώς για πρώτη φορά από την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, θα πληγεί το εισόδημα και ανθρώπων που εισπράττουν σύνταξη της τάξεως των 600-700 ευρώ τον μήνα. Ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι συνταξιούχοι, η υπουργός Εργασίας φρόντισε σε συνέντευξη που παραχώρησε να μιλήσει για τις «συντάξεις που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για τους ηλικιωμένους, εφόσον βέβαια συνοδευτεί από βελτίωση του επιπέδου των αμοιβών και συνδυαστεί με πρόσθετες μεταβιβαστικές πληρωμές του κράτους από τον κοινωνικό προϋπολογισμό». Το πώς συνδυάζεται το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στο οποίο αναφέρεται η υπουργός με τις περικοπές του 18% στις συντάξεις των 700 ευρώ –οι οποίες ύστερα από αυτή τη μείωση θα πέσουν στα 580 ευρώ- ή την οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ που επίσης θα δρομολογηθεί μέσα στον Δεκέμβριο, είναι κάτι που μόνο η ίδια υπουργός γνωρίζει. Η νέα πραγματικότητα, είναι πολύ σκληρή και αποτυπώνεται σε ένα και μόνο παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 33 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και συντάξιμες αποδοχές 1.290 ευρώ λαμβάνει 1.059,25 ευρώ σημερινή σύνταξη λόγω των μνημονιακών περικοπών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού όπως προκύπτει από τον νόμο Κατρούγκαλου, η σύνταξή του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 780 ευρώ. Πρόκειται για περικοπή της τάξεως του 26-27% η οποία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω του «κόφτη που υπάρχει στο ποσοστό περικοπής. Το -18% συγκρατεί τη σύνταξη στα 868,59 ευρώ. Δηλαδή ο συνταξιούχος θα χάσει 2.248 ευρώ από τις μεικτές αποδοχές ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από δύο συντάξεις. Τα δύο σενάρια για την επιστροφή των αναδρομικών Δύο σενάρια για την επιστροφή των αναδρομικών από τις παράνομες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις για περισσότερους από 800.000 συνταξιούχους και τα οποία κινούνται από 192 ευρώ έως και 1.880 για κάποιες περιπτώσεις εξετάζει η κυβέρνηση. Το πρώτο αφορά στην εφάπαξ πληρωμή και το δεύτερο καταβολή σε δόσεις και συμψηφιστικά με τις περικοπές που έρθουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταγραφή του συνολικού κόστους από τις παράνομες μειώσεις στις συντάξεις και η αποτύπωση των τελικών ποσών που δικαιούνται ανάλογα με το αν η μείωση αφορά στην κύρια ή την επικουρική τους σύνταξης. Τα σενάρια επιστροφής των αναδρομικών, που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας είναι: Να επιστραφούν εφάπαξ τα αναδρομικά από 1/6/2018 και μετά. Να δοθούν τα αναδρομικά σε 12 δόσεις ή περισσότερους μήνες και να συμψηφιστούν με τις νέες περικοπές συντάξεων του 2019 που θα τρέξουν από το Δεκέμβριο του 2018 με ποσοστό έως 18%. Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά Συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των Τραπεζών, του ΝΑΤ και του ΟΑΕΕ θα έχουν επιστροφές κατά κύριο λόγο από τις παράνομες κρατήσεις, στις κύριες συντάξεις, γιατί τα Ταμεία τους, όπως φαίνεται σε δεκάδες ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων επιβάλλουν τις μειώσεις του ν. 4093 όχι στο νέο άθροισμα συντάξεων που έχουν μετά τη μείωση των επικουρικών αλλά στο παλιό άθροισμα. Τα αναδρομικά στις επικουρικές αφορούν περίπου 200.000 συνταξιούχους με επικουρική από το Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ) από επικουρικά των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) και από επικουρικά Ταμεία τραπεζών (ΕΛΕΜ-ΑΤΕ, πρώην Πίστεως λαο Εμπορικής).     Πηγή:pronews.gr  

  Εντυπωσιασμένος από την επιτυχημένη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας δήλωσε από το βήμα του διεθνούς ναυτιλιακού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. «Το μέγεθος και ο παγκόσμιος αντίκτυπος της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, για το οποίο ο ελληνικός λαός είναι δικαιολογημένα υπερήφανος», ανέφερε ο κ. Πάιατ και δήλωσε επίσης «περήφανος για τον ρόλο που έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας μετά την καταστροφή του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, όταν διευκόλυνε με επιτυχία την πώληση εκατοντάδων πλοίων Liberty σε Έλληνες πλοιοκτήτες, συμβάλλοντας στη δημιουργία της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας». Απευθυνόμενος στη ναυτιλιακή κοινότητα, είπε πως συμβολίζει τις μεγάλες δυνατότητες και την αντοχή του ελληνικού λαού και επισήμανε πως «το έργο τους βοηθάει να μείνει η παγκόσμια οικονομία ανοιχτή, δυναμική και ελεύθερη, ακριβώς όπως η δύναμη και η αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ευημερία της γειτονιά του». Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή στις ΗΠΑ, είπε πως μεταξύ άλλων θα υπογράψει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και της Ναυτικής Ακαδημίας της Ύδρας. Αυτή η συμφωνία, η πρώτη του είδους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, θα επιτρέψει μεγαλύτερες ακαδημαϊκές ανταλλαγές μεταξύ ναυτικών από τις δύο χώρες, επισήμανε. Σημείωσε ακόμα πως ο κ. Κουρουμπλής θα υπογράψει επίσης συμφωνία με την Αμερικανική Ακτοφυλακή για να επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών Ελλήνων και Αμερικανών ναυτικών, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί ο Αμερικανός ναυτικός να αποκτήσει βασική ναυτική εκπαίδευση στα πλοία με ελληνική σημαία. Το 2018 θα αποτελέσει μια κομβική χρονιά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ελλάδα ηγέτιδα χώρα και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή Γενικεύοντας το πλαίσιο της ανάλυσής του, εξέφρασε τη βούληση των ΗΠΑ για ακόμα ισχυρότερη συνεργασία με την Ελλάδα τους προσεχείς μήνες και την πεποίθησή του ότι το 2018 θα αποτελέσει μια κομβική χρονιά για τις διμερείς σχέσεις. Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε «περιλαμβάνει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας, όπως είδαμε σε δεκάδες διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου ταξιδιού του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο φθινόπωρο και των πρόσφατων επισκέψεων υψηλού επιπέδου αντιπροσωπειών του Κογκρέσου στις ΗΠΑ κι εδώ στην Ελλάδα». Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Πάιατ στην επίσκεψη του βοηθού του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γουές Μίτσελ στην Αθήνα, λέγοντας ότι θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους Έλληνες ομολόγους του για το μοναδικό ρόλο της Ελλάδας ως ηγέτιδα χώρα και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε την ελληνική Διασπορά στις ΗΠΑ μία από τις ισχυρότερες συνιστώσες των διμερών σχέσεων. Ταυτόχρονα εστίασε στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, παρατηρώντας πως ισχυροποιούνται και συμπλήρωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να δουν ενισχυμένη διμερή επενδυτική συνεργασία με την Ελλάδα. Σ' αυτή συμπεριέλαβε μια συνολική στρατηγική κατά την οποία η χώρα μας θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος και θα προμηθεύει ενέργεια την Ευρώπη από διαφορετικές πηγές, βοηθούμενη από τις αυξημένες αμερικανικές επενδύσεις σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, την ελληνική ναυτιλία, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία. Ειδική μνεία έκανε ο κ. Πάιατ στο ναυπηγείο της Σύρου, αναφέροντας πως είδε πέρυσι από κοντά τις δυνατότητες του και εξέφρασε την ανυπομονησία του να επιστρέφει φέτος για την επαναλειτουργία του υπό τη νέα ιδιοκτησία που εδρεύει στις ΗΠΑ. «Ελπίζω επίσης ότι οι εταιρείες των ΗΠΑ θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης» προσέθεσε. Στο ίδιο μήκος κύματος, χαρακτήρισε ως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η έκθεση, σημείωσε επίσης, θα βοηθήσει επίσης να προβάλλει την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Καταλήγοντας την ομιλία του, ο κ. Πάιατ τόνισε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών, των επιχειρήσεων και των δύο κυβερνήσεων, οι οποίες θα ωφελήσουν επίσης την Ευρώπη και τις ευρύτερες Μεσογειακές και Βαλκανικές περιοχές. Σημειώνεται πως το διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο με τίτλο: «Η παγκόσμια επίδραση της Ναυτιλίας - The Global Impact of Shipping» πραγματοποιείται σήμερα στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Πηγή:pronews.gr

Κατά την διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Πιέρ Μοσκοβισί κάλεσε τους Θεσμούς να εργαστούν επί πραγματικών δεδομένων εν όψει του Eurogroup της 21ης Ιουνίου και της συμφωνίας για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τονίζοντας ότι «η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά». Όπως είπε ο κ. Μοσκοβισί, υπάρχουν 4 προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν ως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, κατά το οποίο οι Βρυξέλλες στοχεύουν σε μια συνολική συμφωνία για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Πιέρ Μοσκοβισί, η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η ομαλή ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης εντός του Μαΐου. Προκειμένου να συμβεί αυτό, ο Π. Μοσκοβισί κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν επί «πραγματικών δεδομένων», τονίζοντας ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά. «Είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους τα τελευταία χρόνια» ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι αποφάσεις θα βασιστούν στις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας και πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει συζήτηση μεταξύ των θεσμών. Ο Π. Μοσκοβισί εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν πάνω σε «ρεαλιστικά στοιχεία», σημειώνοντας ότι το πνεύμα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι πολύ εποικοδομητικό και οι συζητήσεις μεταξύ των θεσμών γίνονται με «ειλικρινή» και «ανοιχτό» τρόπο. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη της τάξεως του 2,5% του ΑΕΠ το 2018 και το 2019. Εξάλλου, η δεύτερη προϋπόθεση που θα πρέπει να έχει δρομολογηθεί ως το Εurogroup της 21ης Ιουνίου, είναι η «μετά το πρόγραμμα εποχή». Ο Π. Μοσκοβισί υπενθύμισε ότι μετά τη λήξη του προγράμματος στις 20 Αυγούστου, πολλές μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο εποπτείας των στόχων. Τόνισε, ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, ούτε για κάτι που θα μοιάζει με πρόγραμμα, διότι είναι επιθυμία όλων η Ελλάδα να ξαναγίνει κανονικό μέλος της ευρωζώνης. Η τρίτη προϋπόθεση είναι η συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από το Πάσχα και η οποία θα συζητηθεί στο Eurogroup του Απριλίου στη Σόφια. Τέταρτον, τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. «Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ εντατική και για τις 100 ημέρες που απομένουν», ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές η Ελλάδα να βγει με επιτυχία από το πρόγραμμα. «Όλες οι χώρες της ευρωζώνης θέλουν η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να ξεκινήσει να γράφει μια επιτυχημένη ιστορία ως μια ευημερούσα χώρα της ευρωζώνης», κατέληξε ο επίτροπος Οικονομίας. Τέλος, ο Π. Μοσκοβισί εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΔNT θα συμμετάσχει τελικά στο ελληνικό πρόγραμμα, στη βάση μιας «λογικής προσέγγισης». Όπως είπε, αυτό είναι το καλύτερο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. «Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό. Το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ πιο εποικοδομητικό από όλες τις πλευρές και για αυτό είμαι βέβαιος ότι θα επιτευχθεί», ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί.     Πηγή:pronews.gr